Публікації

Монографії:

 1. Романкова Л. М. Виховний імператив світового суспільства знань: монографія / Л.М. Романкова; Мін-во освіти і науки України, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – К. : «МП Леся», 2016. – 768 с.
 2. Романкова Л. М. Виховання майбутніх фахівців у системі вищої професійної освіти / Л. М. Романкова // Модус державно-громадського управління освітою: колективна монографія. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – 780 с. (у співавторстві, авторський внесок становить 1,0 д.а.)
 3. Романкова Л. М. Формування особистості майбутнього фахівця в умовах глобалізації / Л. М. Романкова // Час вибору: виклики інформаційної епохи: колективна монографія за заг. ред. О.А.Іванківа, Д.В. Яковлева. – Одеса. : Видавничий дім «Гельветика», 2016. – 472 с. (у співавторстві, авторський внесок становить 2,0 д.а.)
 4. Романкова Л.М., Хрущ О.В. Соціально-філософський контекст реформування освітніх систем: світовий і вітчизняний досвід / Л.М. Романкова, О.В. Хрущ // Гірська школа в умовах реформування системи освіти: компетентнісний вектор: колективна монографія за наук. Ред.. М.П. Оліяра. – Івано-Франківськ.: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2018. – 376 с. (у співавторстві 2,4 д.а., авторський внесок становить 1,4 д.а.)

Статті у закордонних наукових виданнях:

 1. Романкова Л. М. Воспитательная работа в контексте национальных систем образования / Л. М. Романкова. // Научно-теоретический и научно-практический журнал «Инновационные образовательные технологии». – 2015. – №3. – С. 35–42.
 2. Романкова Л. Н. Креативная личность как основной фактор развития общества знаний [Електронний ресурс] / Лилия Николаевна Романкова // Культура и образование. Электронный ежемесячный научно-практический журнал. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://vestnik-rzi.ru/date/2015/12
 3. Романкова Л. Н. Средства формирования профессионального сознания будущего специалиста / Л. М. Романкова. // Научно-теоретический и научно- практический журнал «Инновационные образовательные технологии». – 2015. – №4. – С. 31–39.
 4. Романкова Л. Н. Ретроспективный анализ систем воспитания: мировой и отечественный опыт / Л.Н. Романкова // Научно-теоретический и научно- практический журнал «Инновационные образовательные технологии». – 2016. – №1. – С. 7–13.
 5. Romankova L. M. The Knowledge Society as a determinant of new demands for personality development / L. M. Romankova // «Elmi əsərlər». – 2016. – №1(26). – С. 111–117.
 6. Romankova L. M. Forming of consciousness of future specialists is in the system of higher professional education / L. M. Romankova // Науково – практичний журнал «Актуальні проблеми філософії та соціології». – 2017. – №17.
 7. Romankova L. M. Adapting first-year students to higher education environment / M. Romankova // Scientific journal «European science». – 2018. – №5. – С. 163- 171.
 8. Bekh, Y., Romankova, L., Vashkevych, V., Yaroshenko, A., & Lipin, M. (2021). Artistic Aspects of Embodiment of Postmodern Theater Practices in the Context of COVID-19 Pandemic. Postmodern Openings, 12 (1Sup1).
  https://lumenpublishing.com/journals/index.php/po/article/view/3248

Статті у наукових фахових виданнях:

 1. Романкова Л. М. Ціннісно-смислова детермінація в освітньому просторі вищого навчального закладу / Лілія Миколаївна Романкова // Нова парадигма. – 2012. – №108. – С. 193 –202.
 2. Романкова Л. М. Проблема адаптації першокурсників до умов вищої школи / Лілія Миколаївна Романкова // Нова парадигма. – 2012. – №109. – С. 187 –92.
 3. Романкова Л. М. Механізм саморегуляції соціального організму навчального закладу як друга похідна виховної взаємодії / Лілія Миколаївна Романкова // Нова парадигма. – 2012. – №110. – С. 174 –189.
 4. Романкова Л. М. Сучасна система освіти та виховання в Україні: проблеми та перспективи розвитку / Лілія Миколаївна Романкова // Нова парадигма. – 2015. – №128. – С. 66 –73.
 5. Романкова Л. М. Волонтерська діяльність як складова формування моральних цінностей студентської молоді / Лілія Миколаївна Романкова // Вища освіта України. – 2015. – № 4. – С. 54– 60.
 6. Романкова Л. М. Суспільство знань як чинник виховання особистості / Лілія Миколаївна Романкова // Політологічний вісник. – 2015. – В.79 – 519 с. – С. 218-227
 7. Романкова Л. М. Глобалізація як детермінанта модернізаційних змін у системі виховання вищої професійної освіти / Лілія Миколаївна Романкова // Науково – практичний журнал «Актуальні проблеми філософії та соціології». – 2016. – №10. – С.120 – 123.
 8. Романкова Л. М. Виховний простір вищого навчального закладу як чинник становлення особистості майбутнього фахівця / Лілія Миколаївна Романкова // Науково – практичний журнал «Актуальні проблеми філософії та соціології». – 2016.  – №11. – С.94 – 99.
 9. Романкова Л. М. Суспільство знань як філософський феномен / Лілія Миколаївна Романкова // Науково – практичний журнал «Актуальні проблеми філософії та соціології». – 2016.  – №12. – С.94 – 99.
 10. Романкова Л. М. Феномен формування світового громадянського суспільства / Лілія Миколаївна Романкова // Науково – практичний журнал «Актуальні проблеми філософії та соціології». – 2016.  – №13. – С.64 – 68.
 11. Романкова Л. М. Становлення світ-економіки та її вимоги до професійної підготовки у ВНЗ людини ринку/ Лілія Миколаївна Романкова // Науково – практичний журнал «Актуальні проблеми філософії та соціології». – 2016. – №14. – С. 109-113.
 12. Романкова Л. М. Виховання «людини-культури» у просторі ВНЗ / Лілія Миколаївна Романкова // Науково – практичний журнал «Актуальні проблеми філософії та соціології». – 2016. – №15. – С. 120-124.
 13. Романкова Л. М. Виховання студентської молоді як соціальна проблема сучасності / Лілія Миколаївна Романкова // Науково – практичний журнал «Актуальні проблеми філософії та соціології». – 2017. – №16. – С. 113-118.
 14. Романкова Л. М. Оптимізація світоглядного й ідеологічного горизонту в системі виховання людини ХХІ століття / Лілія Миколаївна Романкова // Науково – практичний журнал «Актуальні проблеми філософії та соціології». – 2017. – №17.
 15. Романкова Л. М. Педагогічна взаємодія в процесі виховання майбутніх фахівців / Лілія Миколаївна Романкова // Нова парадигма. – 2017. – №131. – С. 95-109.
 16. Романкова Л. М. Особливості становлення сучасного європейського освітнього простору / Лілія Миколаївна Романкова // Нова парадигма. – 2019. – №133. – С. 65-71
 17. . Романкова Л. М. Моделювання виховного простору сучасного ВНЗ / Лілія Миколаївна Романкова // Нова парадигма. – 2019. – №134.

Статті у електронних наукових фахових виданнях:

 1. Романкова Л. М. Психологічна підтримка молоді в умовах ВНЗ [Електронний ресурс] / Лілія Миколаївна Романкова // «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії». – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://conferences.neasmo.org.ua/uk/conf/27
 2. Романкова Л. М. Філософський аналіз проблеми соціального простору [Електронний ресурс] / Лілія Миколаївна Романкова // «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії». – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://conferences.neasmo.org.ua/uk/conf/25/cat/16
 3. Романкова Л. М. Концепт як інструмент дослідження у науково-дослідній розвідці [Електронний ресурс] / Л. М. Романкова // «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» –  2015. – Режим доступу до ресурсу: http://conferences.neasmo.org.ua/uk/conf/22/cat/15
 4. Романкова Л. М. Проблема простору у філософії [Електронний ресурс] / Лілія Миколаївна Романкова // «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії». – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://conferences.neasmo.org.ua/uk/conf/24/cat/16
 5. Романкова Л. М. Виховання особистості в контексті суспільства знань  [Електронний ресурс] / Лілія Миколаївна Романкова // «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії». – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://conferences.neasmo.org.ua/uk/conf/19/cat/16

Статті у інших наукових фахових виданнях:

 1. Романкова Л. М. Науково-методичне забезпечення виховного процесу у вищій школі / Ліля Миколаївна Романкова. // Психологія: реальність та перспективи. – 2015. – №5. – С. 124–130
 2. Романкова Л. М. Виховання студентської молоді: зарубіжний досвід [Електронний ресурс] / Лілія Миколаївна Романкова // «Інноваційна діяльність та дослідно-експериментальна робота в сучасній освіті». – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://forum.ippobuk.cv.ua/index.php/component/content/article/199-2012-12-25-10-35-03/2870-2015-10-05-09-56-49
 3. Романкова Л. М. Особливості спілкування та взаємодії із сучасними дітьми / Лілія Миколаївна Романкова // Актуальні проблеми професійної підготовки студентів – філологів до роботи в сучасному освітньому просторі : [збірник статей] / редкол.: І. В. Козлик (голова) й ін. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2017. – Вип.1. – 180 с. – С.154 – 166.

2014 рік

 1. Системний психологічний супровід навчально-виховного процесу ВНЗ / [Л. Романкова, В. Причак, І. Блашків та ін.]. // Матеріали VII міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії»: зб. наук. пр.. – 2014. – С. 134–139.
 2. Юрченко З. В. Про програму оптимізації морально-етичного виховання студентів ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» / З. В. Юрченко, М. І. Хромей. // Університет – видання. – 2014. – №58. – С. 8.
 3. Блашків І. Я. Майбутні психологи здобувають досвід / І. Я. Блашків. // Університет – видання. – 2014. – №58. – С. 9.
 4. Романкова Л. М. Продовження співпраці університетів Прикарпаття/ Л. М. Романкова, З. В. Юрченко. // Університет – видання – 2014 р.– №58 – С.9.
 5. Хромей М. І. Конференція за підсумками практики / М. І. Хромей // Університет – видання. – 2014. – № 58. – С.10.

2013 рік

 1. Вакалюк В. ВПсихологія тренінгу / В. В. Вакалюк. // Університет – видання. – 2013. – №48. – С.12
 2. Косяк С. ДЗавершення виробничої практики студентів-психологів / С. Д. Косяк. // Університет – видання. – 2013. – №48. – С.13
 3. Романкова Л. МЩе один напрямок співпраці університетів / Л. М. Романкова.// Університет – видання. – 2013. – №46.  – С.4
 4. Романкова Л. МОрганізація виробничої практики студентів-психологів / Л. М. Романкова. // Університет – видання. – 2013. – №46. – С.5
 5. Юрченко З. ВІз студентів – у «Залізні підприємці» / З. В. Юрченко. // Університет – видання. – 2013. – №47.– С.5
 6. Юрченко З. В. Виховання здорового способу життя / З. В. Юрченко. // Університет – видання. – 2013. – №48.– С.11
 7. Косяк С. Д. Кращий куратор академічної групи / С. Д. Косяк. // Університет – видання. – 2013. – №52. – С.12
 8. Романкова Л. М. Модель створення виховного простору у вищому навчальному закладі/ Л. М. Романкова // «Національне виховання дітей та учнівської молоді в контексті історичного розвитку, традицій і культурних надбань українського народу» : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26-27 вересня  2013 р. Івано-Франківськ, Україна.
 9. Юрченко З. В. Ціннісно-смислові фактори та етнічні акценти літературної творчості школярів/З. В. Юрченко // «Національне виховання дітей та учнівської молоді в контексті історичного розвитку, традицій і культурних надбань українського народу» : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26-27 вересня  2013 р. Івано-Франківськ, Україна.
 10. Василів І. Я. Координація роботи студентських організацій у вищій школіІ. Я. Василів // «Національне виховання дітей та учнівської молоді в контексті історичного розвитку, традицій і культурних надбань українського народу» : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26-27 вересня  2013 р. Івано-Франківськ, Україна. : тези доповіді.
 11. Жупник В. В. Особливості національно-патріотичного виховання у вищій школі / В. В. Жупник // «Національне виховання дітей та учнівської молоді в контексті історичного розвитку, традицій і культурних надбань українського народу» : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26-27 вересня  2013 р. Івано-Франківськ, Україна. : тези доповіді.
 12. Причак В. Ф.Особливості організації виховного процесу зі студентами в вищому навчальному закладі/ В. Ф. Причак // «Національне виховання дітей та учнівської молоді в контексті історичного розвитку, традицій і культурних надбань українського народу» : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26-27 вересня  2013 р. Івано-Франківськ, Україна. : тези доповіді.
 13. Косяк С. Д. Роль та функції добровільних студентських формувань охорони правопорядку в межах вищого навчального закладу/С. Д. Косяк // «Національне виховання дітей та учнівської молоді в контексті історичного розвитку, традицій і культурних надбань українського народу» : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26-27 вересня  2013 р. Івано-Франківськ, Україна. : тези доповіді.